تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1402-04-28
تاریخ شروع همایش
1402-11-08
تاریخ پایان همایش
1402-11-09