برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در همایش

دانشجویان

1,000,000

ریال ایران
دانشجویی

شرکت کننده آزاد

2,000,000

ریال ایران

شرکت کننده در همایش بدون ارسال مقاله (هزینه صرفا جهت صدور گواهی)

500,000

ریال ایران
شرکت کننده در همایش بدون ارسال مقاله (هزینه صرفا جهت صدور گواهی)

هزینه بیش از دو مقاله (شرکت کننده آزاد)

1,000,000

ریال ایران
هزینه بیش از دو مقاله (شرکت کننده آزاد)

هزینه بیش از دو مقاله (عضویت دانشجویی)

500,000

ریال ایران
هزینه بیش از دو مقاله (عضویت دانشجویی)
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.