کمیته برگزاری

دکتر قاسم محمدی نژاد

دکتر قاسم محمدی نژاد

رئیس
mohammadinejaduk.ac.ir
معاون آموزشی دانشگاه شهید باهنر و رئیس پژوهشگاه افضلی پور
استاد
بخش تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

کمیته اجرایی

دکتر فاطمه ابراهیمی

دکتر فاطمه ابراهیمی

دبیر اجرایی
ebrahimiuk.ac.ir
استادیار
عضو هیات علمی پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

کمیته علمی

دکتر اعظم نیکبخت دهکردی

دکتر اعظم نیکبخت دهکردی

دبیر کمیته علمی
anikbakhtuk.ac.ir
عضو هیات علمی پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی
استادیار
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر محمد باقر رضایی

دکتر محمد باقر رضایی

عضو کمیته علمی
استاد
رئیس اتحادیه انجمن گیاهان دارویی ایران، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
دکتر محمدحسین عصاره

دکتر محمدحسین عصاره

عضو کمیته علمی
استاد
رییس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور
دکتر محمد جواد آروین

دکتر محمد جواد آروین

عضو کمیته علمی
استاد
بخش مهندسی علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
دکترغلام‌رضا  شریفی سیرچی

دکترغلام‌رضا شریفی سیرچی

عضو کمیته علمی
استاد
بخش مهندسی بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر فرخنده رضانژاد

دکتر فرخنده رضانژاد

عضو کمیته علمی
استاد
بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر امین باقی زاده

دکتر امین باقی زاده

عضو کمیته علمی
استاد
گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
دکتر میترا مهربانی

دکتر میترا مهربانی

عضو کمیته علمی
استاد
دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر ابوالقاسم محمدی

دکتر ابوالقاسم محمدی

عضو کمیته علمی
استاد
دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبریز
دکتر علیرضا زبرجدی

دکتر علیرضا زبرجدی

عضو کمیته علمی
استاد
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر دانیال کهریزی

دکتر دانیال کهریزی

عضو کمیته علمی
استاد
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر جمال سحرخیز

دکتر جمال سحرخیز

عضو کمیته علمی
استاد
گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
دکتر محمد مهدی مجیدی

دکتر محمد مهدی مجیدی

عضو کمیته علمی
استاد
گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، داننشگاه صنعتی اصفهان
دکتر اکبر حسینی‌پور

دکتر اکبر حسینی‌پور

عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پژشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر وحیدرضا صفاری

دکتر وحیدرضا صفاری

عضو کمیته علمی
دانشیار
بخش مهندسی علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
دکتر روح الله عبدالشاهی

دکتر روح الله عبدالشاهی

عضو کمیته علمی
دانشیار
بخش تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر فاطمه نصیبی

دکتر فاطمه نصیبی

عضو کمیته علمی
دانشیار
بخش زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
دکتر علی اکبر مقصودی‌مود

دکتر علی اکبر مقصودی‌مود

عضو کمیته علمی
دانشیار
بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر آزاده لهراسبی‌نژاد

دکتر آزاده لهراسبی‌نژاد

عضو کمیته علمی
دانشیار
گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر محمد حسین فتوکیان

دکتر محمد حسین فتوکیان

عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشکده علوم کشاورزی، گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شاهد، تهران
دکتر هاله تاج الدینی

دکتر هاله تاج الدینی

عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر سونیا عقیقی

دکتر سونیا عقیقی

عضو کمیته علمی
استادیار
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
دکتر افسانه محکمی

دکتر افسانه محکمی

عضو کمیته علمی
استادیار
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر امیر سعادت‌فر

دکتر امیر سعادت‌فر

عضو کمیته علمی
استادیار
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر علی کاظمی‌پور

دکتر علی کاظمی‌پور

عضو کمیته علمی
استادیار
بخش تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر سمیه ساردوئی نسب

دکتر سمیه ساردوئی نسب

عضو کمیته علمی
استادیار
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
دکتر مهدی مهیجی نصرآبادی

دکتر مهدی مهیجی نصرآبادی

عضو کمیته علمی
استادیار
بخش تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر نجمه زینلی‌پور

دکتر نجمه زینلی‌پور

عضو کمیته علمی
استادیار
بخش مهندسی علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
دکتر صالحه صبوری

دکتر صالحه صبوری

عضو کمیته علمی
استادیار
دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر داوود درویشی زیدآبادی

دکتر داوود درویشی زیدآبادی

عضو کمیته علمی
استادیار
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان بخش تحقیقات جنگلها و مراتع
احمد آیین

احمد آیین

عضو کمیته علمی
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان/ دانشگاه جیرفت
دکترهرمزد نقوی

دکترهرمزد نقوی

عضو کمیته علمی
استادیار
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
دکتر محمد خواجه بمی

دکتر محمد خواجه بمی

عضو کمیته علمی
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر تهمینه لهراسبی

دکتر تهمینه لهراسبی

عضو کمیته علمی
استادیار
گروه زیست فرآورده‌های گیاهی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دکتر محسن فرهادپور

دکتر محسن فرهادپور

عضو کمیته علمی
استادیار
گروه زیست فرآورده‌های گیاهی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دکتر شیرین یوسفیان

دکتر شیرین یوسفیان

عضو کمیته علمی
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، پژوهشگاه افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر کرمان